អាណាចក្រ នែ ដំរីសរ ។ អ្នក ដឹងទេ ថា ហេតុអ្វីបា ជា វា​បានបាតខ្លួន ក្នុង ឆ្នាំ ១៩១៧? បើ ខ្ញុំ ដឹង ខ្ញុំ មិនបាច បាន សួរទេ!!! ម្តាយខ្ញុំ,ម៉ានី មកពីប្រទេសថៃ តែ​ ជីតាខ្ញុំមកពីប្រទេស ឡាវទេ។ ពួកគាត់ មកស្រុកខ្មែរ យួរ ៗ យារ ហើយ។ ហើយ ម្តាយខ្ញុំ ក៏បានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ ជាមួយ ប៉ាៗខ្ញុំ ដែរ ជា កួន កាត់ចិន( អត់ ចេះ ចិន សូម្បីតែ មួយមាត់),សន ហៃ ប៊ី។ ជីតា​ខ្ញុំ បានចាប់អារម្មណ៍ និង ដំរីណាស់។ គាត់ តែងតែ រក ដំរីសរក្នុងព្រៃ។ ថ្ថៃមួយ, អាយុគាត់ដល់, ដំរីចុះព្រេង ជាន់ គាត់ស្លាប់។  អូខេ និយាយ ច្រើនហើយ អត់ ឃើញ ចូលសាច់ រឿង ប្រទេសថៃសោះ។ អ្នក ដែរឃើញ ទង់ជាតិប្រទេសថៃ ទេ? វាមាន ៣ ពណ៍ គី សរ ក្រហម និង ខៀវ គី ដូច របស់ស្រុកយើងដែរ។ សរ ស ឲ្យឃើញ និមិត្តសញ្ញា ដំរីសរ ដែល ជា ណាចក្រសៀមបុរាណ។ ក្រហម បញ្ជាកពី អ្វីមួយ ខ្ញុំ មិនដឹង។ ហើយ ខៀវ វិញ គី បង្ហាញ ពី រាជា ថៃ។

Publicités