យើងនិងប្រទេសយើង

IMG_003100 (2)
រូបនេះ ទាល់តែយល់ឥឲ្យដល់គិត។ ខិកខិកខិក។។

ថ្ថៃនេះ ខ្ញុំបានមើលពត៍មានជាច្រើន​តាម​ ​Facebook។  ខ្ញុំបាននិងកំពុងឃើញភាពវឹកវររបស់ប៉ាជាជនខ្មែរយើង ជាពិសេសនោះគី យុវវ៍យបានចូលរូមរឿងនយោរបាយដែល វាជាការល្អ សំរាប់ប្រទេស។ តែហេតុអ្វី ត្រួវតែមានហិង្សា?? ខ្ញុំស្រលាញពាក្យដែល ខ្ញុំឃើញជាញឹកញ៉ាប់ដែលសរសេរថា​ « ស៊ូ~!ស៊ូ~!ដើម្បី​អនាគត​របស់​យើង​និង​ប្រទេស​យើង « ​ ខ្លាងណាស។ ខ្ញុំប្រហែលជាមនុស្សទីមួយក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំហើយ បន្តាប់ពីពុករបស់ខ្ញុំ​ដែលជាជនជាតិខ្មែរដែរនោះ។ ខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកជាតិនិយមទេ តែ ខ្ញុំស្រលាញ់ប្រទេសខ្ញុំ ស្រលាញសន្តិភាព យុតិធម៍ និង ប៉ាជាធិបតេយ្យ។ សង្បឹមថា ស្ថានការណ៍នៅកម្ពុជា នឺងប្រសើឡើង!

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion / Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion / Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion / Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion / Changer )

Connexion à %s

WordPress.com.

Retour en haut ↑