ប៉ារ៉ាស៊ីលើផែនដី

តាមពិតទៅ មនុស្សយើងព្រាមបានដូចជាប៉ារ៉ាស៊ីតមួយ ដែលកំពុងរាតត្បាតនៅលើផែនដីដួច្នេះដែរ។ បន្តិចម្តងៗ វានឹងស៊ីរុកដលស្នូលហើយសំលាប់សារពាង្គកាយនោះ ហើយពេលដែលសារពាង្គកាយ នោះងាប់ វាក៏ងាប់។

Publicités

wonderful world?

lots of children cry for food but unheard. countless animals die out across the world because they have no where left to live. the rate of the plant exstinction is in the range of 1000 times faster then the natural rate estimated. this is caused by you. don't you feel like you are a parasite... Lire la Suite →

One last wish

Born on the street, never know the warmth of a home, survive on toilet water and leftovers from some few kind people all of the life. Uncle Vuth is now found injured and unable to move. No body cares. Howling in pain for 3 days. No body hears. Lying helplessly on the street while calling... Lire la Suite →

Last hug

Dad told me that grandma would come tomorrow. I feel like it's a dream. That night I woke up twice. At 3 am, I heard dad talked on the phone. I ran to down stair but saw no one. I cried and asked dad where grandma was. He told me to go back to bed.... Lire la Suite →

Les 3 thieves

Il y a 3 voleurs , khmer, français et vietnamien, qui volent dans une banque à Phnom Penh. Malheureusement, la police arrive. Ils ont aucun choix mais à se cacher. Ils voient 3 grands sachets, ils se mettent dans ces sachets. La police arrive, elle ne voie personne mais les 3 sachets. La police donne... Lire la Suite →

WordPress.com.

Retour en haut ↑