តាមពិតទៅ មនុស្សយើងព្រាមបានដូចជាប៉ារ៉ាស៊ីតមួយ ដែលកំពុងរាតត្បាតនៅលើផែនដីដួច្នេះដែរ។ បន្តិចម្តងៗ វានឹងស៊ីរុកដលស្នូលហើយសំលាប់សារពាង្គកាយនោះ ហើយពេលដែលសារពាង្គកាយ នោះងាប់ វាក៏ងាប់។

Publicités