ស្ត្រី​ម្នាក់​បាន​មក​ផ្ទះ​វិញ​ហើយ​និយាយ​ទៅ​កាន់​ប្ដី​របស់​នាង ៖

  • ប្រពន្ធ – បង​សំលាញ់ ខ្ញុំ​មាន​ដំណឹង​ល្អ​មួយ និង​ដំណឹង​អាក្រក់​មួយ​ចង​ប្រាប់​បង។ តែបង​ត្រូវតែ​សន្យាថា​នឹង​ទុប​ចិត្ត​ឲ្យ​បាន។ ដំណឹង​ទី​មួយ​នេះ​គឺ ខ្ញុំនឹងចាកចេញពីបងហើយ.
  • ប្ដី – មិន​អី​ទេ, ហើយ​ចុះ​ដំណឹង​អាក្រក់​វិញ?
Publicités